Szukaj

Formularz Zwrotu

Wzór formularza ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ZWROTU TOWARU


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Adresat:

WEDUNKA Monika Lisiak
ul. Harcerska 10/11, 63-400 Ostrów Wielkopolski
yoniveda.pl

sklep@yoniveda.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:..................................................................................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .................................................................................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ....................................................................................................................................................

– Adres konsumenta(-ów) ....................................................................................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .....................................................................

– Data ......................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.